CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI

| 114

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy đáp ứng các quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành; đảm bảo tính thống nhất kiến thức giữa các mô đun, môn học trong toàn bộ chương trình đào tạo; được tổ chức đánh giá định kỳ, điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn, sự phát triển chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

b) Chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên có nội dung và chuẩn đầu ra như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy;

c) Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để cập nhật và nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học phải đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng gồm: Tên ngành, nghề; Mã ngành, nghề; Chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; Trình độ đào tạo; hình thức đào tạo; đối tượng tuyển sinh; thời gian đào tạo;Mục tiêu đào tạo; Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học; Nội dung chương trình; Hướng dẫn sử dụng chương trình; bảo đảm yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với các chương trình đào tạo khác.

Việc xây dựng về quy trình về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trung cấp, cao đẳng được thực hiện theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.Hiệu trưởng ban hành quyết định phê duyệt chương trình đào tạo trước khi đưa vào giảng dạy

GIÁO TRÌNH

  1. Hiệu trưởng tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập tập trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình do Hiệu trưởng thành lập.
  2. Giáo trình giảng dạy Cao đẳng, Trung cấp cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức,kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo đối với mỗi mô đun, môn học bảo đảm mục tiêu của các trình độ đào tạo.
Zalo
02363 605 677