Lớp Quản trị Khách sạn – QTKS 21 thực tập tại Khách sạn Balcona

| 279

Lớp Quản trị Khách sạn – QTKS 21 thực tập tại Khách sạn Balcona 

Học sinh và ban quản lý Khách sạn

 

Hướng dẫn phần lý thuyết trong nghiệp vụ

Học sinh nhận đồng phục để bắt đầu khoá thực tập

Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng buồng phòng

Zalo
02363 605 677