CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG

 1. Tên trường: Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi
 2. Tên giao dịch quốc tế: Nguyen Van Troi College
 • Địa chỉ: 69 Đoàn Hữu Trưng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 • Ngày thành lập: Quyết định số 938/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.
 • cấu tổ chức:
 1. Hội đồng Quản trị.
 2. Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng.
 3. Ban Kiểm soát.
 4. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
 5. Phòng đào tạo;
 6. Phòng Quản lý học sinh – Sinh viên;
 7. Phòng Hành chính – Tổng hợp;
 8. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác.
 9. Các khoa và bộ môn trực thuộc trường:
 10. Khoa Điện – Cơ khí.
 11. Khoa Xây dựng.
 12. Khoa Công nghệ thông tin.
 13. Khoa Điều dưỡng.
 14. Khoa Tài chính – Kế toán.
 15. Khoa Thương mại – Du lịch.
 16. Khoa Ngoại ngữ.
 17. Tổ bộ môn chung.
 18. Các Hội đồng tư vấn.
 19. Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề; Các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp;
 20. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn và Đoàn thanh niên.

Không có mô tả.