BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN VĂN TRỖI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP QTKS-20

Áp dụng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 từ ngày 25/08/2021

 

Lớp/ Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
QTKS-20 Marketing du lịch

(1-4)

Giao tiếp trong kinh doanh

(1-4)

Marketing du lịch

(1-4)

Giao tiếp trong kinh doanh

(1-4)

Marketing du lịch

(1-4)

Giao tiếp trong kinh doanh

(1-4)

 

Ghi chú: Đà Nẵng, ngày 23 tháng 08 năm 2021
-Lớp học bắt đầu lúc 18h

(GV bộ môn sẽ gửi Link trên nhóm Zalo lớp các em chú ý vào học)

– Lớp học diễn ra trên Google Meet (Học Online)

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Zalo
02363 605 677